Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Katedra Agroinżynierii


 

Trwa rekrutacja na kierunek studiów "Technika Rolnicza i Leśna" na Politechnice Koszalińskiej. Informacje o specjalnościach znajdują się w zakładce "Studia dzienne i zaoczne". Rejestracja kandydatów odbywa się drogą eklektroniczną. Strona rejestracji dostępna po kliknięciu poniższego baneru.

 

REKRUTACJA NA STUDIA!!!

Katedra Agroinżynierii jest głównym koordynatorem kierunku Technika Rolnicza i Leśna prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej.
Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w szeroku rozumianym obszarze produkcji i przetwórstwa żywności oraz produkcji energii ze żródeł odnawialnych. Pracują w firmach produkujących i dostarczających środki produkcji na potrzeby małej enegetyki i gospodarki żywnościowej, firmach konsultingowych oraz w instytucjach rządowych i regionalnych, których zakres działalności nie tylko dotyczy rolnictwa ale również szkół i urzędów. Ponadto absolwenci naszego kierunku mogą samodzielnie prowadzić firmy handlowe, instalcyjne i projektowe, jak również duże, nowoczesne w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą oraz na produkcję energii ze źródeł odnawialnych.
Program nauczania na kierunku Technika Rolnicza i Leśna obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i projektowaniem w sferze agroprocesów i bioenergii - od produkcji rolniczej, przechowalnictwa i przerobu produktów spożywczych oraz przerobu biomasy na cele energetyczne porzez agrobiznes, agroturystykę, urządzanie terenów zieleni aż do kierowania przedsiębiorstwami produkującymi maszyny spożywcze i rolnicze, energię oraz instalacje energetyczne służące do uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo studenci posiądą umiejetności przygotowywania i oceniania projektów Unijnych umożliwiajacych pozyskanie sródków finansowych wspomagających inwestycje w agroprocesach i energetyce odnawialnej.

Warto nadmienić, że kierunek Technika Rolnicza i Leśna jest jedynym kierunkiem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej posiadającym najkrótsze INŻYNIERSKIE studia stacjonarne, trwajace tylko 7 semestrów - 3,5 roku. Jako jeden z niewielu kierunków na Politechnice Koszalińskiej ma zorganizowany drugi poziom kształcenia - studia MAGISTERSKIE, oraz trzeci poziom - studia DOKTORANCKIE.
Na studia magisterskie mogą zapisać się absolwenci innych kierunków niż Technika Rolnicza i Leśna a także innych uczelni niż Politechnika Koszalińska, nie tylko po studiach inżynierskich ale również po licencjackich. Po skończeniu nauki absolwenci mogą uzyskać stopień magistra i wiedzę z zakresu takich atrakcyjnych specjalności jak Odnawialne Źródła Energii, Technika w Architekturze Krajobrazu, Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, Inżynieria Agrobiznesu i Rolnictwa Ekologicznego lub wiedzę z innych wybranych specjalności prowadzonych na kierunku Technika Rolnicza i Leśna.

Uprawnienia Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych oraz doktora nauk rolniczych dają możliwość uczestniczenia w pracach badawczych, realizowanych w Katedrze Agroinżynierii studentom, którzy zamierzają wiązać swoją przyszłość zawodową z pracą na Uczelni.

Dodatkowe informacje o specjalnościach realizowanych na kierunku uzyskacie Państwo klikając zakładkę "Rekrutacja i Specjalności", znajdującą się na górnym pasku tej strony.

Katedra Agroinżynierii na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej jest jednostką dydaktyczno - naukową zajmującą się problemami wynikającymi z połączenia ekonomii, techniki
i nauk przyrodniczych w ramach inżynierii rolniczej. To pojęcie w dobie nowoczesnego rolnictwa, stało się najważniejszym aspektem sprawnego gospodarowania ponieważ jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym współczesnej gospodarce rolnej, takim jak dostarczanie społeczeństwu zdrowej żywności, energii wyprodukowanej ekologicznie czystymi metodami oraz miejsc do wypoczynku i relaksu. Stosowanie nowoczesnych technologii produkcji rolniczej i wychodzenie naprzeciw zdecydowanej akceptacji społecznej dla energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł podnoszą na wyższy stopień poziom utechnicznienie rolnictwa oraz stymulują rozwój infrastruktury energetycznej i technicznej na obszarach wiejskich. Wpływa to na zmiany funkcjonowania systemów zatrudnienia powodując zwiększanie ilości stanowisk pracy wymagających wysokich kwalifikacji pracowników.

Problematyka badawcza Katedry Agroinżynierii wynika z rosnącego zapotrzebowania przemysłu maszynowego, rolnictwa i całej gospodarki narodowej na postęp i innowacyjność.

 

Tematyka badań to:

Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w gospodarce,

• Zagadnienia ekonomiczno-energetyczne produkcji roślinnej i zwierzęcej,
Organizacja, ekonomika i zarządzanie w agrobiznesie i agroprocesach,
• Biomasa i biosystemy energetyczne,
• Systemy informacyjne w rolnictwie,
• Rolnictwo ekologiczne i zrównoważone,
• Wykorzystanie systemów GIS w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

 


 

Kontakt

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki - kierownik Katedry

tel. 094 34 78 359, kom. +48602578142
jerzy.chojnacki@tu.koszalin.pl

 

Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15-17
75 - 620 Koszalin